WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI TECHNOLOGY & INNOVATION DAYS 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konferencji Technology & Innovation Days 2017 (dalej zwana jako „Konferencja”) są AF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-416 Łódź, ul. 6 Sierpnia 14 KRS 0000701337 NIP 727282008 , (dalej zwany jako „Organizator”).
 2. Tematem Konferencji będą rozwiązania z zakresu inżynierii, produkcji, Internetu Rzeczy, transportu i logistyki, zielonej energii. W ramach Konferencji zaplanowane są: wykłady, warsztaty, dyskusje, debaty.
 3. Organizator prowadzi dedykowaną Konferencji stronę internetową www.innovationdays.com.pl, na której zamieszczony jest cennik uczestnictwa w Konferencji (dalej zwany jako „Cennik”) oraz na której zamieszczać będzie bieżące informacje dotyczące terminu, miejsca, programu i innych kwestii organizacyjnych związanych z Konferencją.
 4. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 września 2018, w Łodzi.

§ 2 Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w drodze online za pośrednictwem strony internetowej www.innovationdays.com.pl (dalej jako „zgłoszenie”), oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo zgodnie z Cennikiem.
 2. Zamawiającym jest podmiot wskazany na zgłoszeniu. Uczestnikiem jest osoba wskazana przez Zamawiającego na zgłoszeniu.
 3. Niniejsze Warunki oraz Cennik wraz ze zgłoszeniem stanowią integralną całość, będącą umową regulującą wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego.
 4. Dokonanie zgłoszenia stanowi złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami i Cennikiem oraz ich akceptacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odmowy zgłoszenia bez podania przyczyny, jak też odmowy zgłoszenia kierowanego przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 6. Uczestnictwo w Konferencji upoważnia Uczestnika do: udziału w prelekcjach, debatach i paneli; dostępu do pełnych nagrań wideo sesji konferencyjnych (w tym dyskusji panelowe) prelegentów którzy wyrazili na to zgodę; udziału w prezentacjach i materiałach warsztatowych; korzystania z dedykowanej aplikacji i przestrzeni do networkingu; korzystania z cateringu – lunch w czasie trwania konferencji; udziału w imprezie wieczornej w pierwszym dniu konferencji.
 7. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa to 31.08.2018 r. chyba, że limit miejsc zostanie wyczerpany wcześniej.
 8. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się moment potwierdzenia zgłoszenia w drodze online za pośrednictwem strony internetowej www.innovationdays.com.pl.
 9. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone w momencie przesłania przez Organizatora na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma i w tym momencie dochodzi do zawarcia pomiędzy Zamawiającym
  a Organizatorem umowy.
 10. Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wskazanych przez niego Uczestników, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową na adres podany w ust. 2 najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

§ 3 Płatności

 1. Płatności, zgodnie z fakturą pro-forma przesłaną w sposób wyżej opisany, należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania na numer rachunku bankowego podany na fakturze pro-forma.
 2. W terminie do 7 dni od daty dokonania płatności zgodnie z ust. 1 Organizator wystawi fakturę VAT i prześle do Zamawiającego drogą e-mail na adres podany w zgłoszeniu. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą e-mail.

§ 4 Rezygnacja

 1. Brak wpłaty w terminie podanym na fakturze pro-forma o której mowa powyżej jest równoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w Konferencji i upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia, bez ponoszenia przez Organizatora kosztów z tego tytułu.
 2. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Przez rezygnację rozumie się również zmniejszenie ilości Uczestników. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć drogą mailową na adres registration@innovationdays.com.pl. Za termin zgłoszenia rezygnacji uznaje się moment wpływu rezygnacji na adres e-mail Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z udziału w Konferencji: do dnia 31.05.2018 – Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę; po dniu 31.05.2018 a do dnia 30.07.2018 – Organizator zwróci Zamawiającemu 50% wpłaconej kwoty; po dniu 01.08.2018 – Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.
 4. Brak udziału w Konferencji nie będzie uznany za złożenie rezygnacji z uczestnictwa w myśl niniejszych Warunków i uprawnia Organizatora do zatrzymania całości kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.

§ 5 Odwołanie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji bez podania powodu.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się w terminie podanym w §1 z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź zostanie przez Organizatora odwołana, Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę.
 3. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Zamawiającego bądź wskazanych przez niego Uczestników z udziału w Konferencji w przypadku, gdy w trakcie trwania Konferencji Zamawiający bądź wskazany przez niego Uczestnik naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy porządkowe lub uczestniczyć będzie w Konferencji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowywać się będzie w sposób nieetyczny lub naruszający dobre obyczaje lub budzący podejrzenie o naruszanie praw autorskich bądź praw własności przemysłowej. W takim wypadku Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.
 4. W przypadkach o których mowa w ust. 2-3 powyżej Zamawiającemu nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze bądź oparte na innej podstawie prawnej.
 5. Za działania i zaniechania Uczestników wskazanych przez Zamawiającego w zgłoszeniu, w szczególności za szkody wyrządzone przez te osoby, odpowiedzialność ponosi Zamawiający jak za działania i zaniechania własne.

§ 6 Prawa konsumenta

 1. W stosunku do Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwany jako „konsument”), w odniesieniu do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji zastosowanie znajdują następujące postanowienia:
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z Konferencji) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w rozumieniu §2 ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków bądź drogą e-mail na adres registration@innovationdays.com.pl , przed upływem terminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku gdy usługa będąca przedmiotem umowy została przez Organizatora wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej z chwilą wykonania umowy przez Organizatora za wyraźną zgodą konsumenta.
 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do nin. Warunków.
 6. W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia o którym mowa powyżej, Organizator dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie.
 7. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. W przypadku zawarcia umowy w takim terminie prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 8. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty za Konferencję.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w drodze pisemnej listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków bądź drogą e-mail na adres contact@innovationdays.com.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji lub też od dnia, w którym Konferencja miała się zakończyć. Zamawiający nie będący konsumentem w przypadku nie zgłoszenia reklamacji w podanym wyżej terminie traci prawo do zgłaszania dalej idących roszczeń.
 2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Organizator przekaże odpowiedź na złożoną reklamację, w formie pisemnej lub na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zamawiającego i wskazanych przez niego Uczestników na potrzeby Konferencji, w sposób i na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami, dalej: „UODO”). Zamawiający oraz uczestnik są upoważnieni do wglądu oraz modyfikacji danych osobowych ich dotyczących.
 2. Administratorem danych osobowych jest: AF Media Sp. z o.o. Administrator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z UODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Zamawiającego, błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości co do zgłoszeń, oświadczeń i zawiadomień dotyczących Konferencji.
 4. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów związanych z udziałem Zamawiającego i/lub wskazanych przez niego Uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Zamawiający oraz wskazani przez niego Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywać się będzie Konferencja oraz stosować się w tym zakresie do poleceń Organizatora.
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora za szkodę ograniczona jest do szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia niniejszych Warunków. Dokonane tak zmiany bądź uzupełnienia znajdują zastosowanie do umów zawartych po ich dokonaniu. W razie konieczności wprowadzenia zmian Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prelegenta o renomie, dorobku naukowym lub biznesowym porównywalnego do prelegenta, który pierwotnie miał wystąpić. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów uczestnictwa
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie umowy, niniejszych Warunków bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Łodzi. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta.
 10. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach bądź regulaminach instytucji takich jak w szczególności miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumentów, Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej.
 11. Prawem wyłącznie właściwym na gruncie umowy, niniejszych Warunków bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji jest prawo polskie.
Regulamin z dn. 10.11.2017